↑ Powrót do Wydarzenia

Podsumowanie szkolenia na Cyprze

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI NA CYPRZE.

 

Szkoleniowy wyjazd nauczycieli na Cypr w ramach realizacji projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” (Program Erasmus+ akcja 2- „Partnerstwa strategiczne”) odbył się w dniach 22.06- 30.06. 2015r. Z naszej szkoły, która jest placówką koordynującą projekt,  w szkoleniu wzięły udział trzy nauczycielki. Z krajów partnerskich  w spotkaniu szkoleniowym wzięli udział:  nauczyciele z Turcji- cztery osoby, nauczycielki z Estonii- cztery osoby oraz grupa nauczycieli z Cypru, która, jako organizatorzy spotkania, towarzyszyła nam podczas całego pobytu w ich kraju.  Niestety w szkoleniu nie mogli wziąć udziału nasi przyjaciele z Włoch, którzy w tym czasie zajęci byli egzaminami maturalnymi w swojej szkole.

Tematem pierwszego, nauczycielskiego szkolenia projektowego,  były systemy edukacji w krajach partnerskich. Podzieliliśmy się informacjami na temat mechanizmów i tendencji rynków pracy, analizowaliśmy funkcjonowanie Centrów Doradztwa Zawodowego w krajach partnerskich, rozwijaliśmy  umiejętności rozpoznawania stylów uczenia i rodzajów inteligencji uczniów, w celu zwiększenia efektywności nauczania. 

Szkoleniowy tydzień rozpoczął się wykładem p. Socratesa Charalambousa (zastępcy dyrektora naszej zaprzyjaźnionej szkoły z Cypru)  nt. systemu edukacyjnego na Cyprze.  Nauka w tym kraju prowadzona jest według europejskiego programu edukacji. Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku 4 lat i 8 miesięcy do 15 roku życia.  Obejmuje ono edukację przedszkolną  (prodimotiki ekpaidefsi- od 4 lat i 8 miesięcy do 6 lat), następnie szkołę podstawową (domotiko scholeio- 6- 12 lat) i szkołę średnią, podzieloną na dwa stopnie, z których I stopień (gymnasion- 12-15 lat) jest obowiązkowy. Następnie jest możliwość kształcenia się w liceum, szkole technicznej lub zawodowej szkole średniej II stopnia. Tu nauka trwa od 15- 18 roku życia. Za administrację oświaty i organizację kształcenia oraz podejmowane decyzje dot. wydatkowania funduszy przez szkołę odpowiada Ministerstwo Edukacji i Kultury. Szkolnictwo prywatne funkcjonuje na zasadzie samofinansowania  lub może być współfinansowane przez państwo, inne organizacje lub osoby prywatne,  jeśli uznawane są za stowarzyszenia non profit. Studia są prowadzone w trzech różnych rodzajach uczelni: na uniwersytecie, w publicznych szkołach wyższych, kolegiach i instytutach oraz prywatnych szkołach wyższych, kolegiach i instytutach. To parę ogólnych informacji na temat systemu edukacyjnego. Porównywaliśmy, jak system edukacyjny funkcjonuje w innych partnerskich krajach, biorąc pod uwagę przedział wiekowy uczniów w szkołach, systemy oceniania, nauczane przedmioty, ilość języków obowiązkowych, realizowane zajęcia pozalekcyjne – ich rodzaj i wymiar godzin, rozmawialiśmy na temat egzaminów końcowych, czyli matur oraz o warunkach rekrutacyjnych na studia. Byliśmy bardzo zainteresowani, jak w szkole cypryjskiej rozwiązany jest problem doradztwa zawodowego. Ten temat przybliżyły nam panie Riana Koliarou oraz Kati Mavronikola, które są szkolnymi doradcami zawodowymi. Pełnią one w szkole niejako funkcję psychologa, ale przede wszystkim prowadzą zajęcia z  poradnictwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów, w tym zajęcia w klasach i spotkania indywidualne. W programie nauczania III klasy szkoły średniej I stopnia (czyli na poziomie ostatniej klasy gimnazjum) realizowany jest przedmiot „edukacja zawodowa i społeczna”. Zajęcia te realizowane są raz w tygodniu w I semestrze przez doradcę zawodowego, którym na Cyprze może być nauczyciel po ukończonych studiach wyższych w zakresie nauczanego w szkole średniej przedmiotu oraz po ukończeniu przynajmniej rocznego kursu z zakresu opieki psychologicznej lub pośrednictwa edukacyjnego bądź zawodowego. Celem prowadzonych zajęć jest uświadomienie młodzieży potrzeby korzystania z  poradnictwa zawodowego i pomocy psychologicznej, poznanie świata zawodów, warunków pracy, szczególnie pod kątem tendencji na europejskim oraz cypryjskim rynku pracy. Uczeń poznaje także możliwości dalszego kształcenia oraz uzyskuje pomoc w ubieganiu się o stypendium socjalne. Na poziomie II klasy II stopnia (liceum) uczniowie odbywają praktyki tygodniowe w interesującym ich zawodzie. W ten sposób weryfikują swoje informacje nt. pracy w danej dziedzinie z wymaganiami zawodowymi oraz własnymi preferencjami osobowościowymi i możliwościami fizycznymi. Wszystko odbywa się we współpracy szkoły ze światem zawodowym, a kuratelę nad realizacją tego zadania sprawuje doradca zawodowy. Podobnie, jak ma to miejsce w polskich szkołach, również na Cyprze doradcy zawodowi udzielają pomocy i wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestniczą oni między innymi w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Duże doświadczenie w funkcjonowaniu  Centrum Doradztwa Zawodowego ma także Estonia. Wysłuchaliśmy przygotowanej przez doradcę zawodowego z tego kraju prezentacji. Nauka w Estonii trwa minimum do 17 roku życia, a ukończona szkoła podstawowa jest minimalnym wymiarem obowiązkowego kształcenia. Po jej ukończeniu można kształcić się na poziomie średnim w szkole średniej II stopnia, zawodowo na poziomie średnim lub rozpocząć pracę zawodową. Poradnictwem Zawodowym zajmuje się sektor publiczny (jako ośrodki świadczące usługi poradnictwa i udzielające informacji). Otrzymują one pomoc finansową od państwa i prowadzą działalność zarówno w swojej siedzibie, jak i w placówkach. Podobnie jak ma to miejsce na Cyprze, celem doradztwa zawodowego w Estonii jest zaznajomienie uczniów z różnymi zawodami, określenie głównych zawodowych zainteresowań uczniów, wybór przez nich kierunków dalszego kształcenia i wybór przyszłego zawodu. Od  2004 roku realizuje się na poziomie kształcenia ogólnego obowiązkową ścieżkę zawodową: „Kariera zawodowa i jej rozwój”. Oprócz tego zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane są na lekcjach wychowawczych. Większość doradców zawodowych w Estonii to osoby, które ukończyły studia psychologiczne lub pedagogiczne, a następnie kursy doskonalenia zawodowego. Szkolny koordynator odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich działań związanych z zarządzaniem karierą w szkole. Podejmuje on współpracę z regionalnymi ośrodkami poradnictwa i informacji, wychowawcami klas. Organizuje wizyty uczniów u pracodawców oraz zaprasza ich na spotkania z uczniami do szkoły. Aby uzyskać tytuł szkolnego koordynatora, oprócz ukończonych studiów wyższych, kursu z usług poradnictwa zawodowego, należy także mieć przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w szkole. W ramach świadczonych usług doradczych uczniowie biorą udział w targach informacji dla młodzieży. Jest to kolejny sposób na zwiększenie u młodych ludzi świadomości potrzeby uczenia się, poznania własnych możliwości zawodowych, poznania świata zawodów oraz wzbudzenia potrzeby skorzystania z usług doradczych.

Kolejny dzień szkoleniowy poświęcony był rozważaniom nt. „Mechanizmów i tendencji rynku pracy – stopy bezrobocia i zagadnień demografii”. Problemy te przybliżył znany cypryjski ekonomista Yiannakis Lazarou, a obejmowały one m. in.: rodzaje bezrobocia, wybrane zagadnienia z mikro i makroekonomii, neoklasyczne teorie wzrostu, tematykę związków zawodowych pracowników i pracodawców, tzw. niewolnictwo płac, problem ubóstwa młodzieży, wpływu demografii i edukacji na zatrudnienie i politykę edukacyjną.

Oprócz sesji wykładowych uczestniczyliśmy w zajęciach ćwiczeniowych. Przygotowane przez nas testy rozpoznawania stylów uczenia się, test rodzajów inteligencji Gardnera, posłużyły jako ciekawy materiał poglądowy i aktywizujący nauczycieli do diagnozowania własnych możliwości. Test Gardnera jest jednym z wielu stosowanych w pracy doradczej kwestionariuszem. Pozwala na zbadanie zdolności umysłowych ucznia, zwanych inaczej inteligencjami wielorakimi. Teoria ta zmusza do przemyślenia sposobu, w jaki nauczyciele powinni podchodzić do przedmiotów i tematów, których uczą. Gardner stoi na stanowisku, że jeśli uczniowie  nie są w stanie uczyć się w sposób, w jaki są nauczani, wtedy nauczyciel powinien uczyć ich we właściwy dla nich sposób. Kierowani zróżnicowanymi profilami intelektualnymi uczniów w danej klasie, nauczyciele powinni zrezygnować z jednego stylu nauczania dla wszystkich uczniów, na rzecz bardziej dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczniów podejścia – wykorzystującego teorie inteligencji wielorakich. Zaproponowałyśmy także wykonanie testu tzw. leniwej ósemki. Jest  to łatwy do wykonania i szybki do wstępnej diagnozy test, pozwalający  ocenić, jaki zmysł preferuje uczeń, odbierając i przetwarzając informacje. Dzięki takiej wiedzy  nauczyciel może odpowiednio zaplanować i organizować uczenie się ucznia, dostosowując proces nauczania do jego potrzeb i możliwości neurofizjologicznych. Jest to jedno z ćwiczeń tzw. gimnastyki mózgu.

Wszystkie działania projektowe i prelekcje w ramach szkolenia zostały przez uczestników projektu podsumowane, wymieniliśmy się materiałami ćwiczeniowymi. Ogromnym przeżyciem dla wszystkich uczestników cypryjskiego szkolenia był udział  w uroczystości zakończenia roku szkolnego, na której wręczano abiturientom świadectwa ukończenia szkoły średniej, nagradzano najlepszych uczniów, wręczano stypendia za najlepsze osiągnięcia, a także żegnano nauczycieli odchodzących na emeryturę. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak ostatni dzień nauki szkolnej świętują uczniowie i nauczyciele na Cyprze.

Pobyt na Cyprze zapisał się w naszej pamięci również z uwagi na to wszystko, co mogliśmy zobaczyć, w czym mogliśmy uczestniczyć. Zwiedziliśmy m.in. Muzeum Mozaik w Pafos, zobaczyliśmy jedne z najcenniejszych i najpiękniejszych mozaik basenu Morza Śródziemnego, które przedstawiają sceny z życia codziennego dawnych mieszkańców, a także historie myśliwskie i mitologiczne. Zobaczyliśmy malowniczą Skałę Afrodyty, Petra tou Romiou, na plaży nazwanej jej imieniem, bo podobno tu wynurzyła się z morskich fal.   Wzięliśmy udział w rejsie statkiem do Akamas, na błękitną lagunę i posmakowaliśmy cypryjskiej kuchni w tawernach serwujących same regionalne przysmaki. Słuchaliśmy regionalnej muzyki, przyglądaliśmy się tańcom i …..podziwialiśmy sielskie życie w kraju pachnącym jaśminem, cytrusem i gajami oliwnymi.

Szkolenie spełniło wszystkie założenia projektu, wzbogaciło wiedzę na ważne zawodowe tematy- wspomagania rozwoju uczniów,  wspierania ich w dokonaniu właściwego wyboru ścieżki edukacji i kariery. Ale, co też istotne, dzięki wspaniałej atmosferze i niezwykłej gościnności naszych cypryjskich kolegów na długo, a może i na zawsze, zapisze się w pamięci jej uczestników.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Realizatorki projektu Erasmus +