↑ Powrót do Wydarzenia

Europass

Europass

 

W maju i czerwcu br. uczniowie realizujący projekt „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności,” Program Erasmus+, akcja 2- „Partnerstwa strategiczne”, dokonali oceny swoich umiejętności językowych na podstawie tabeli samooceny opracowanej przez Radę Europy, w której zdefiniowanych zostało 6 poziomów biegłości językowej w zakresie: czytania, pisania, rozumienia i samodzielnego formułowania wypowiedzi. Podczas zajęć uczniowie utworzyli Europass- Paszport Językowy, dokument, który przedstawia „biografię językową”- czyli etapy i formy kształcenia oraz informacje na temat wykorzystania języka obcego.

 Ponadto, uczniowie biorący udział w projekcie uczęszczali na zajęcia, na których wypracowali Europass CV, wystandaryzowany dokument, który dzięki przejrzystej strukturze eksponuje mocne strony jego posiadacza.

 Ostatnim z dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji projektu jest Europass – Mobilność, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europass Mobilność obejmuje: praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie, semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany czy też praktykę w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej. Europejska ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

Europass to zestaw pięciu dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji oraz kompetencji na obszarze całej Europy. W skład Europass wchodzą: Europass – CV, Europass – Paszport Językowy, Europass –Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej i Europass – Dokumenty dla Absolwentów Kształcenia Zawodowego. Każdy z tych dokumentów funkcjonuje samodzielnie, ale kompletując je można stworzyć pełne portfolio związane z karierą zawodową, posiadające ujednoliconą formę we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej przyjętą decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE.